2. třída – VLČATA

paní učitelky:

Lenka Horálková
Iveta Vlachová

asistent pedagoga:

Petra Semančíková

Děti 4 – 5 leté

Podle nového zákona o předškolním vzdělávání rozpracovaném Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání dělíme rozvoj dítěte na jednotlivé oblasti:

 • biologická oblast (dítě a jeho tělo)
 • sociálně-kulturní oblast (dítě a společnost)
 • psychologická oblast (dítě a jeho psychika)
 • environmentální oblast (dítě a svět)
 • interpersonální oblast (dítě a ten druhý)

Všechny sledované oblasti spolu úzce souvisí a vzájemně se prolínají. Zajištění zdravého vývoje a prospívání dítěte, jeho učení, socializace a společenská kultivace probíhá v postupných etapách, kterými musí každé dítě projít. Vývojové etapy nemohou být přesně časově ohraničené s ohledem na individuální možnosti, schopnosti a odlišnosti každého dítěte. Následující přehled činností, dovednosti a znalosti by měl sloužit pouze pro orientaci a inspiraci rodičů a pedagogů. Měli by však mít na paměti, že dítě je samostatnou osobnosti a roste a vyvíjí se ne podle normativních tabulek, ale nestejnoměrně podle osobnostních odlišností. Každé dítě je více talentované v určité oblasti, kterou zvládne lépe a rychleji, a jiná ho nebaví, pak ji zvládá hůř a déle. Úkolem rodičů a pedagogů je podchytit a rozvíjet zájem, nadání a pomoci s rozvojem tam, kde je dítě slabší. K tomu je třeba láskyplné rodinné prostředí, které vytváří nezbytný pocit bezpečí a jistoty.

Rozumový rozvoj

Mezi 4. a 5. rokem by měl být řečový projev dítěte gramaticky správný a měl by již ol1sahovat všechny slovní druhy Stále přesněji dítě identifikuje barvy, často a ve větší míře začíná užívat "šikovnější" ruku, zejména při úkonech vyžadujících zručnost. Jestliže, dítě zjevně dává přednost levé ruce, nezasahujeme do přirozeného vývoje laterality a dítě nepřecvičujeme. Dítě již ovládá 1500-2000 slova pomocná slůvka ten, ta, to nahrazuje skutečnými názvy osob, zvířat a věcí. Při řeči stále více používá přídavná jména a slovesa. Pokud se týče výslovnosti, mohou ještě přetrvávat některé charakteristické nepřesnosti.

Dítě by mělo umět:
 • Samostatně splnit jednoduchý úkol
 • Znát své jméno a příjmení, věk a místo svého bydliště
 • Znát jména kamarádů, dětí z MŠ a příjmení některých
 • Pojmenovat místnosti, ve kterých se pohybuje
 • Znát základní pravidla chování na ulici a správně reagovat na červený zelený signál semaforu
 • Správně pojmenovat předměty denní potřeby, s nimiž přichází do styku, znát jejich typické vlastnosti a účel
 • Umět  srovnávat a rozlišovat rozměry a tvar předmětů, (dlouhý- krátký, velký – malý, větší - menší)
 • Poznat  a správně pojmenovat alespoň 3 květiny
 • Umět  rozlišit strom listnatý od jehličnatého
 • Rozlišovat ovoce a zeleninu podle vzhledu a chuti
 • Poznat, pojmenovat a rozlišil několik domácích a hospodářských zvířat, znát jejich užitek
 • Poznat  a pojmenovat některé ptáky  zvířata žijící v lese, na poli, v ZOO a ve vodě
 • Snažit  se správně vyslovovat hlásky, umět mluvit šeptem, potichu, hlasitě
 • Dobře  znát 4-5 říkadel a uplatňovat je při hře, umět je výrazně přednášek společně s ostatními
 • Pozorně   vyslechnout celou pohádku, poznávat hrdiny pohádek a jejich vlastnosti
 • Volně  reprodukovat jednoduchý děj pohádky a pokusit se o jednoduchou dramatizaci s vystižením charakteru postav
 • Rozlišovat kladné a záporné vlastnosti postav
 • Popsat  vzájemnou polohu dvou předmětů pomoci vztahu: je v - není v... (v krabici, ve skříni)
 • Umístil  různé předměty podle pokynů: před, za, pod, nad, vedle, mezi, první, poslední
 • Rozlišit a poznat tvary: kruh, čtverec, trojúhelník
 • Sestavit různé jednoduché útvary podle skutečné předlohy i podle fantazie
 • Stanovit  vlastnost předmětu vzhledem k jinému ( malý - větší - největší, krátký - delší - nejdelší, úzký - širší - nejširší)
 • Srovnávat předměty pokládáním na sebe a přikládáním k sobě a určovat menší než, větší než, stejně velký
 • Vytvářet  cesty v prostoru a hledat cesty od jednoho bodu k  druhému (vláček po kolejích)
 • Ukázat předměty, které mají dané vlastnosti: barvu, tvar, velikost
 • Vybírat  ze skupiny předmětů a postupně vytvářet skupiny předmětů podle dané vlastnosti (všechny předměty červené barvy)
 • Rozhodnout  o pravdivosti či nepravdivosti tvrzení, postupovat od nejjednodušších k náročnějším formulacím (míč je červený - je to pravda?)
 • Uspořádat  danou skupinu a najít; co do skupiny nepatří
 • Vytvořit  skupinu předmětů v počtu do 4 prvků a porovnávat více, méně, stejně a sestavil číselnou řadu 1-4
Nezvládnou ještě samostatně, ale vést děti:
 • Rozlišovat  časové vztahy (ráno, poledne, večer), den a noc  (je světlo - je tma}, dnes, včera a zítra
 • Velkou  pozornost věnovat tematice přírody
 • Pozorovat  s dětmi změny v přírodě a chápat typické znaky ročních období (jaro, léto, podzim, zima)
 • Správně  dýchat při řeči
 • Pokud  dítě použije gramaticky nesprávný tvar, neopravovat ho, ale zopakovat dítěti tvar správný
 • Snažit  se používat spisovnou češtinu a rozvíjet spisovné vyjadřování
 • Zachovávat  pravidla dialogu, zvykat si respektovat mluvčího (neskákat do řečí)
 • Vést  děti k postupnému rozlišováni pravé a levé strany a orientaci nahoře - dole, v prostoru i na ploše papíru
 • Vést  děti k pochopení slov: všechny, každý, žádný
 • Při  čteni pohádek vést děti k rozpoznání šikovnosti, moudrosti, vtipu, hlouposti, lenosti, lsti
 • Využívat  situací z pohádek nenásilným mravním poučením
 • Pěstovat  v dětech smysl pro humor

Tělesný vývoj

Úkolem tělesné výchovy je zabezpečovat dětem dostatek tělesné aktivity, vést je ke správnému držení těla, správné chůzi, zdokonalovat běh, skok, házení a lezení. V pohybových hrách vést k radostnému a pohotovému procvičování obratnosti, rychlosti a postřehu, dbát na bezpečnost. Klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku, zvyšovat jeho odolnost a zdraví otužováním.

Dítě by mělo umět:
 • Chodit  vyrovnaně a plynule se správnými pohyby paží
 • Chodit  po šikmé ploše a zvýšené rovině (po lavičce)
 • Chodit  volně v prostoru s vyhýbáním, s orientací mezi překážkami, se změnami směru a délky kroku
 • Chodit  po schodech nahoru a dolů bez držení střídat nohy
 • Chodit  po špičkách - střídat běh a chůzi podle pokynů
 • Zvládnout  přeběh na 20 m k cíli - i ve dvojících či trojicích
 • Pohotově  vyběhnout na smluvený signál
 • Skoky  na místě snožmo, z místa s otočením
 • Poskoky  v podřepu, přes čáru vpřed, vzad a vpravo, vlevo
 • Přeskočit  nízkou překážku z místa i při běhu
 • Seskočit  z vyšší roviny s dopomoci, později bez dopomoci na měkkou podložku
 • Skok  do dálky z místa i s rozběhem
 • Plazení  po břiše pod nízkou překážkou
 • Plazení  po lavičce v lehu na břiše s přitahováním rukou
 • Přelézat  vyšší překážky
 • Prolézat  tunelem po břiše i ve dřepu
 • Koulet  míčem k danému cíli ve dvojicích, po šikmé ploše, vyhazovat míč do výšky
 • Házet  míč do koše umístěného ve výši hlavy dítěte
 • Pohotové  přechody ze stoje do různých poloh podle povelu
 • Stoj  na jedné noze (krátká výdrž)
 • Pokus  o váhu s oporou
 • Plynulé převaly (sudy) i na mírně šikmé ploše o kotoul vpřed bez do pomoci
 • Chodit  ve 2/4 taktu (pochodový krok)
 • Dodržovat  změny tempa běhu podle hudby, změny směru běhu, střídat a zrychlovat chůzi a běh podle pokynů

Pracovní rozvoj

Dítě by mělo umět:
 • Samostatně  používat kapesník
 • Samostatně  obout a vyzout botičky bez zavazování tkaniček (učit je zavazovat)
 • Správně  používat lžíci a postupně celý příbor
 • Samostatně  složit a uložil oblečení a botičky a další osobní předměty na určené místo protřepat polštářek a přeložit pokrývku
 • Správně  a bezpečně přenášet lehké předměty (dětské židličky, hračky)
Nezvládnou ještě samostatně:
 • K samostatnému umyli a správnému užívání ručníku, k samostatnému česání
 • K  samostatnému používání záchodu, zacházení s toaletním papírem a splachovacím zařízením
 • K  samostatnému oblékání a svlékání, učil děti zapínat a rozepínat oblečení
 • K  samostatnému úklidu hraček a k udržování pořádku
 • Postupně učit děti prostřít a uklidil stůl po jídle
 • Zapojovat děti do úklidu (bytu, zahrady, hřiště...)
 • Rozvíjet  zručnost dětí při vytrhávání jednoduchých útvarů z papíru, nalepování, učil je jednoduché manipulaci s nůžkami
 • Rozvíjet  drobné svalstvo ruky při mačkání většího formátu papíru, skládání, překládání, zahnutí, přeložení růžku papíru
 • Seznamovat  děti s možnostmi tvořivé práce s různým materiálem
 • Koordinovat  činnost rukou a zraku při práci s drobným materiálem (navlékání korálků)
 • Vést  děti k tvořivé hře s konstruktivními stavebnicemi
 • Zapojovat  děti do péče a ošetřování rostlin doma i v přírodě
 • Vést  děti k péči o zvířátka doma i v přírodě

Mravní a citový vývoj

 • Posilovat  sebevědomí dítěte, jeho jistotu v chování a jednání, vést děti k péči o zdraví vlastní i ostatních, chránit se a ničím neohrožovat ostatní
 • Vést  děti ke zdvořilému chování vůči ostatním dětem i dospělým
 • Podporovat  iniciativu a pozitivní přednosti osobnosti dítěte, vytvářet soustavné podmínky k jejich rozvoji a uplatnění, motivovat a rozvíjet tvořivost dětí při hrách a ostatních činnostech
 • Sledovat  úroveň přizpůsobivosti dětí ve skupině, podřídit se zájmům většiny
 • Postupně  odstraňovat sobeckost dětí, prohlubovat žádoucí citové vztahy a charakterové vlastnosti (dětský optimizmus, soucítění, potřeba sounáležitosti, lítost, důvěra)
 • Vést  děti k navazování kontaktů s dalšími dětmi a známými dospělými osobami pod dohledem blízké osoby
 • Rozvíjet  schopnost sebeovládání, zvyšovat nároky na ukázněnost
 • Vést  děti k cílevědomosti a trpělivosti při překonávání překážek
 • Usilovat  o samostatnost, nebojácnost, opatrnost, ohleduplnost, vytrvalost a rozhodnost při různých činnostech
Dítě by mělo umět:
 • Zhodnotil  pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých situacích
 • Vědomě  dodržovat základní pravidla chování
 • Domluvit  se s ostatními, být zdvořilý k dětem i dospělým
 • Přiměřeně  vyjádřit vlastní potřebu, umět požádat o něco
 • Postupně  uplatňovat iniciativu v různých činnostech
 • Přizpůsobit  se režimu dne v mateřské škole a postupně Chápat
 • Význam  některých činností (odpočinek po obědě)
 • Zapojovat  se do činností a umět se dorozumět ve skupině, postupně umět spolupracovat a vzájemně si pomáhat
 • Správně  reagovat na pokyn dospělého, příkaz, zákaz
 • Přiměřeně  dlouho se soustředit na jednu hru nebo činnost
 • Udržovat  pořádek ve věcech, hračkách a osobních potřebách a postupně pečovat o vlastní zevnějšek
 • Postupně  pomáhat v rodině s drobnými pracemi
 • Postupně  se zapojovat do přípravy rodinných oslava svátků, umět blahopřát

Estetický rozvoj

Hudební a pohybový projev
 • Vést  děti ke snaze o čistý, rytmicky správný zpěv s pěknou výslovností, zpívat s oporou o hlas dospělého či hudební nástroj, dbát na správné dýchání a přirozené tvoření tónu
 • Rozvíjet  základní repertoár říkadlových melodií a písní, podněcovat zpěvnost, spojovat u dětí zpěv s rytmizací pohybem i hrou na dětské hudební nástroje
 • Upevňovat  dovednost zazpívat v různém tempu s rozdílnou dynamikou
Dítě by mělo umět:
 • Zpívat  s menší oporou o hlas dospělého - ve skupině sólově
 • S  doprovodem zazpívat popěvky i říkadlové melodie ve dvou až třítónovém rozsahu
 • Zazpívat  5-8 říkadlových melodií a 4-5 písní s vyššími nároky na intonační čistotu a rytmickou a dynamickou správnost
 • Zpívat  s nástrojovým doprovodem i bez doprovodu podle taktovacího gesta
 • Využívat  dětských bicích nástrojů při práci se slovy a textem
 • Pohybově  vyjádřit charakter skladby (pochod, ukolébavka) a reagovat pohybem na změnu hudebního doprovodu
 • Poznávat  hudební nástroj, s nimiž bylo seznámeno
 • Poznat  známou píseň podle předehrané melodie nebo zazpívaného úryvku
Dítě by mělo umět:

Obohacovat  a prohlubovat dětské představy pozorováním a rozvíjením vnímacích schopností; využívat k tomu různé přiměřené techniky a materiály

Dítě by mělo umět:
 • Uvolněně  kreslit podle vlastni volby i podle zadání
 • Kreslit  plynulým a odvážným grafickým pohybem, silnějším i slabším materiálem na různě velké formáty (křídou, uhlem, rudkou, pastelem, slabým fixem, tužkou)
 • Graficky  zaznamenávat pohyb zápěstí (uvolňováni) - vertikální a horizontální linie a smyčky
 • Při  malování nanášet barvu a vybírat vhodné barvy
 • Roztírat  barevnou skvrnu prstem nebo dřívkem, hledat podobu věci ve vzniklém tvaru
 • Otiskovat  barevné skvrny přeložením papíru zapouštět barvu
 • Pojednat  celou plochu papíru technicky dokonalejší malbou s využitím velkých i malých štětců
 • Při  modelování zvládnout základní pracovní dovednosti mačkání, hnětení, válení, dělení na části
 • Umět vyvinout stejnoměrný tlak při zpracování válečku mezi dlaněmi i mezi dlaní a podložkou a ke zploštění koule
 • Vytvářet  předměty vtlačováním palců do koule a vytahováním prsty (miska, hnízdo, hrneček, váza)
 • Vytahovat  drobné detaily z jednoho kusu hlíny (zobák nebo křídla ptáka, bodliny ježka)
 • Vymodelovat  zvířecí postavu, vystihnout tvar těla
 • Vymodelovat lidskou postavu s důležitými detaily naznačenými vrypem, vytahováním nebo přilepením 
 • Vytvořit reliéf otiskováním předmětů, zdobit vrypem

MŠ Hrob © 2017