1. třída – KUŘÁTKA

paní učitelky:

Bc. Markéta Halířová
Bc. Marie Burocková

asistent pedagoga:

Veronika Lázová

Děti 3 – 4 leté

Podle nového zákona o předškolním vzdělávání rozpracovaném Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání dělíme rozvoj dítěte na jednotlivé oblasti:

 • biologická oblast (dítě a jeho tělo)
 • sociálně-kulturní oblast (dítě a společnost)
 • psychologická oblast (dítě a jeho psychika)
 • environmentální oblast (dítě a svět)
 • interpersonální oblast (dítě a ten druhý)

Všechny sledované oblasti spolu úzce souvisí a vzájemně se prolínají. Zajištění zdravého vývoje a prospívání dítěte, jeho učení, socializace a společenská kultivace probíhá v postupných etapách, kterými musí každé dítě projít. Vývojové etapy nemohou být přesně časově ohraničené s ohledem na individuální možnosti, schopnosti a odlišnosti každého dítěte. Následující přehled činností, dovednosti a znalosti by měl sloužit pouze pro orientaci a inspiraci rodičů a pedagogů. Měli by však mít na paměti, že dítě je samostatnou osobnosti a roste a vyvíjí se ne podle normativních tabulek, ale nestejnoměrně podle osobnostních odlišností. Každé dítě je více talentované v určité oblasti, kterou zvládne lépe a rychleji, a jiná ho nebaví, pak ji zvládá hůř a déle. Úkolem rodičů a pedagogů je podchytit a rozvíjet zájem, nadání a pomoci s rozvojem tam, kde je dítě slabší. K tomu je třeba láskyplné rodinné prostředí, které vytváří nezbytný pocit bezpečí a jistoty.

Rozumový rozvoj

V období okolo 3-3,5 roku dokáže dítě říct své jméno a jména svých sourozenců, zná již více, než 1000 slova začíná tvořit všeobecnější pojmy. Dokáže správně řadit slova ve větě, začíná tvořit souvětí. Poměrně zřídka" však umí užívat některé předložky a spojky. Čím více se blíží k 4. roku života, tím více se podobá řeč z gramatického aspektu normě. Dokáže již tvořit některé protiklady, zpaměti říká jednoduché básničky. Jeho slovní zásoba neustále roste a dítě umí utvořit i souvětí podřadná. Při vyslovování a také fonetické diferenciaci (tj. rozlišení jednotlivých hlásek sluchem) má ještě problémy, zvláště s hláskami, které jsou sluchově příbuzné, nebo se těžce vyslovují. V tomto věku některé děti nastupují do mateřské školy a rodiče by je k tomu měli připravit. Adaptace na nové prostředí tak proběhne bez potíží a dítě bez přítomnosti matky citově nestrádá a začlení se do kolektivu vrstevníků. Pobyt dítěte v mateřské škole podporuje celkový rozvoj dítěte, zejména rozvoj řečí. V tomto období dítě často pátrá po příčinách jevů, které se mu snažíme přístupným způsobem vysvětlit v odpovědi na otázku "proč ".

Dítě by mělo umět:
 • S dohledem splnit jednoduchý, úkol
 • Poznat a pamatovat si svoji značku a své místo v MŠ
 • Umět pojmenovat osoby v rodině, v nejbližším okolí, bezprostředně vnímaná zvířata, rostliny, činnosti a jevy
 • Postupně rozlišovat různé zvuky
 • Snažit se zřetelně vyslovovat hlásky
 • Snažit se srozumitelně vyjádřit svoje potřeby a přání
 • Umístit různé předměty podle pokynů (na, do, v),
 • Vkládat jednoduché předměty do otvorů tvarově shodných
 • Ukázat, který z daných předmětů (objektů) je velký - malý
 • Rozlišovat první, poslední, více, méně, stejně (všechny, žádný)
 • Přiřazovat a porovnávat počet 1 a 2
 • Přednášet říkadla za pomoci druhé osoby, později samo přirozeně přednést krátkou báseň
 • Soustředěně vyslechnout krátký text
 • S pomocí reprodukovat jednoduchý děj (pohádky)
 • Podle ilustrace ukázat a pojmenovat postavy z pohádky
Nezvládnou ještě samostatně, ale vést děti:
 • K sestavování různých útvarů z kostek nebo stavebnic podle vlastní fantazie
 • K udržování směru (pohybovat se z jednoho místa na předem určené místo a hledat různé možnosti přemístění)
 • K přednesu krátkých básniček
 • Pěstovat smysl pro rytmus veršů
 • Seznamovat děti s klasickými českými pohádkami (Červená Karkulka, O veliké řepě, Hrnečku, vař, O Koblížkovi)
 • Vést děti k chápání a rozlišování smyslu a obsahu slov (poslušný - neposlušný, dobro – zlo)
 • Budit v dětech sympatie ke kladné postavě
 • Seznámit děti s dramatickým uměním pomocí maňásků, náměty vybírat ze života dětí nebo z pohádek

Tělesný vývoj

Podporovat správný růst a funkční vývoj, zabezpečovat dětem dostatek tělesné aktivity, klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku, zvyšovat jeho odolnost a zdraví otužováním.

Provádět zdravotní cviky:
 • dechová cvičení (nádech, zadržet dech, výdech, nádech nosem)
 • vědomé uvolnění celého těla (hadrová panenka)
 • procvičování a uvolňování svalstva celého těla, uvolňování ruky, zápěstí a prstů
Dítě by mělo umět:
 • plazit se pod nízkou překážkou
 • přelézat nízké překážky a prolézat překážky slalomem
 • zvládnout plynulou chůzi se správnými pohyby paží
 • zvládnout chůzí s různými polohami paží
 • při chůzi překračovat nízké překážky
 • přebíhat k určenému cíli a vyhýbat se překážkám
 • vystupovat po mírně šikmé ploše
 • vyjádřil rytmizovanou chůzi v pochodovém rytmu
 • skok snožmo do dálky z místa
 • koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem
 • správně držet a používat lžíci a hrníček
Nezvládnou ještě samostatně, ale vést děti:
 • k hygienickým návykům při umývání a utírání se do ručníku
 • ke správnému používání záchodu
 • používal kapesník
 • oblékat a svlékat se, ukládat oděv a obuv na určené místo
 • obout a vyzout botičky
 • ukládat hračky na určené místo

Mravní a citový vývoj

 • Upevňovat u dětí pocit bezpečí a jistoty
 • Rozvíjet přiměřené sebevědomí s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem
 • Rozvíjet a podporovat pozitivní zvláštnosti osobnosti dítěte
 • Rozvíjet samostatnost (při manipulaci s předměty, při sebeobsluze)
 • Podporovat radostné prožívání, chválit za úspěch a povzbuzovat při neúspěchu
 • Postupně dodržovat základní pravidla chování a jednání:
 • neubližovat si navzájem
 • umět navázat kontakt s ostatními dětmi a posilovat radost dětí ze styku s ostatními (zejména u jedináčků)
 • podporovat vznik dětských přátelství, respektovat je a využívat je ve výchovném působení na děti
 • dodržovat zdvořilostní návyky (pozdravit, poděkovat, oslovit, poprosit a požádat)
 • upevňovat vztahy k rodičům a sourozencům
 • dbát na ochranu životního prostředí
 • dbát na bezpečnost (nebezpečí na silnici, elektrický proud, neznámí lidé, cizí psi)

Estetický rozvoj

Hudební a pohybový projev
Dítě by mělo umět:
 • spojovat zpěv s pohybem a hrou na dětské hudební nástroje
 • společně s oporou o hlas dospělého zazpívat nejméně 3 popěvky říkadlového rázu
 • snažit se o udržení daného tempa písně
 • postupně zdokonalovat dodržování přesnějšího rytmu (procvičovat pomalé a rychlé tempo při chůzi, běhu a tanci)
 • postupně rozlišovat základní dynamický kontrast: tiše -hlasitě v řeči, ve zpěvu i ve zvucích kolem nás
Výtvarný projev
 • Podporovat a motivovat výtvarnou činnost, posilovat tvořivý proces, rozvíjet dětské představy, fantazii a tvůrčí aktivitu
 • Nepotlačovat individualitu výtvarného projevu dítěte
 • Důsledně sledovat a opravovat správné držení těla při práci u stolu, pozor na sklon papíru (obrácený sklon papíru u leváků), dbát na správné držení psacích potřeb a procvičovat uvolňování ruky, zápěstí a prstů
 • Postupně doplňovat k lidské postavě důležité detaily (obličej, ruce, prsty)
 • Vést děti k naznačení prostředí, ve kterém se děj odehrává
 • Vést děti ke slovnímu vysvětlení děje a vzájemných vztahů
 • Důsledně vést děti k dokončení práce
Dítě by mělo umět:
 • spontánně kreslit podle vlastní volby
 • slovně vyjádřit, co nakreslilo - kreslit na základě citových podnětů a vztahů (rodina, kamarádi, náš dům, zvířátka, hračky)
 • kreslit na základě citového prožitku (zážitky z rodiny, z vycházek, z výletů, z pohádek)
 • jednoduchou formou znázornit dopravní prostředky (auto, vlak, letadlo, loď)
 • kreslit i silnějším grafickým materiálem (křídou, rudkou, pastelem) po celé ploše velkých formátů
 • přejít od kresby k malbě (naučit děti zacházet se štětcem a barvou, nanášet barvu na celou plochu papíru, zapouštět barvy do sebe
 • přiměřeně zacházet s barvou, vyplňovat plochu mezi liniemi, malby štětcem hustou sytou barvou
 • pomáhat při přípravě materiálu i při úklidu po malování
Modelování
 • Rozvíjet u dětí prostorovou představivost a hmatový smysl
 • Učit děti hravě zacházet s tvárným materiálem (mačkat ho, uštipovat, plácat, slepovat, hloubit, vytahovat bez nároku na ztvárnění určité představy)
 • Učit děti zvládnout krouživý pohyb rukou při modelování koule
Dítě by mělo umět:
 • Vyválet váleček mezi dlaněmi a mezi dlaní a podložkou
 • ohýbat okraje placky, vytvářet jednoduché předměty (misky; talíře, košíčky) vtlačováním, vytahováním a slepováním modelovacího materiálu

MŠ Hrob © 2017