3. třída – MEDVĚDI

paní učitelky:

Bc. Jana Šaurová
Simona Žižanovičová

asistent pedagoga:

Eliška Havlová

Děti 5 – 6 leté

Podle nového zákona o předškolním vzdělávání rozpracovaném Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání dělíme rozvoj dítěte na jednotlivé oblasti:

 • biologická oblast (dítě a jeho tělo)
 • sociálně-kulturní oblast (dítě a společnost)
 • psychologická oblast (dítě a jeho psychika)
 • environmentální oblast (dítě a svět)
 • interpersonální oblast (dítě a ten druhý)

Všechny sledované oblasti spolu úzce souvisí a vzájemně se prolínají. Zajištění zdravého vývoje a prospívání dítěte, jeho učení, socializace a společenská kultivace probíhá v postupných etapách, kterými musí každé dítě projít. Vývojové etapy nemohou být přesně časově ohraničené s ohledem na individuální možnosti, schopnosti a odlišnosti každého dítěte. Následující přehled činností, dovednosti a znalosti by měl sloužit pouze pro orientaci a inspiraci rodičů a pedagogů. Měli by však mít na paměti, že dítě je samostatnou osobnosti a roste a vyvíjí se ne podle normativních tabulek, ale nestejnoměrně podle osobnostních odlišností. Každé dítě je více talentované v určité oblasti, kterou zvládne lépe a rychleji, a jiná ho nebaví, pak ji zvládá hůř a déle. Úkolem rodičů a pedagogů je podchytit a rozvíjet zájem, nadání a pomoci s rozvojem tam, kde je dítě slabší. K tomu je třeba láskyplné rodinné prostředí, které vytváří nezbytný pocit bezpečí a jistoty.

Období 5.- 6. roku života dítěte je obdobím přípravy na práci ve škole-tedy komplexně uskutečňovaného rozvoje po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické. Příprava je nezbytná k dosažení úrovně, kterou vyžaduje základní škola, a rovněž k vyrovnání rozdílů mezi dětmi. Jsou dána určitá kritéria, která musí dítě před vstupem do školy zvládnout. Jedná se o soubor požadavků v oblasti tělesné, duševní i sociální. Školní zralost je ovlivněna úrovní rodiny i možnými zděděnými činiteli, popřípadě některými organickými postiženími dítěte. Školní zralost může posoudit psycholog, pokud usoudí, že dítě ještě nebude zvládat požadavky kladené na něho ve škole, doporučí rodičům odklad školní docházky.

Rozumový rozvoj

V OBDOBÍ 5.- 6.roku dítěte se mohutně rozvíjí poznávací procesy. TJ. vnímání, představy, pozornost, obrazotvornost, myšlení a paměť. Rozvíjí se jednoduché myšlenkové procesy - porovnávání, třídění, určování vztahů a souvislosti mezi předměty. V jazykové výchově se rozvíjí slovní zásoba dětí, zdokonaluje vyjadřování, gramatická a artikulační správnost řeči. Dochází k rozvoji základních matematických představ dětí a orientaci v prostoru. V období 5.-6. roku dítě dokáže zopakovat poměrně dlouhou větu, spontánně počítat (v číselné řadě do 6) a pojmenovat předměty kolem sebe, správně vysvětlit, nač se používají a vytvořit skupinu předmětů. Bez problémů dokáže vyprávět kratší příběh, téměř bez pomocných otázek. Má umět popsat situační děj na obrázku, vyjádřit samostatně, souvisle, srozumitelně a pokud možno gramaticky správně. V tomto období dítě již zvládá správnou výslovnost většiny hlásek, u některých dětí přetrvává nesprávná výslovnost, většinou nezvládají sykavky (c, s, z, č, š, ž) a vibranty (r, ř).
v období zahájení školní docházky by dítě mělo používat při komunikaci okolo
3000 slov, což odpovídá hranici potřebné k běžnému dorozumívání. Chápat i plnit složitější příkazy. Dítě aktivně používá všechny druhy slov v gramaticky správných tvarech. Užívá slova obecná i konkrétní a z konkrétních tvoří skupiny (podle tvaru, barvy, velikosti, účelu) a umí vyloučit ze skupiny nepatřící předmět.

Dítě by mělo umět:
 • Znát své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště a mateřské školy
 • Vyjmenovat nejbližší členy své rodiny, vědět, kde pracují
 • Znát jména a příjmení svých kamarádů a všech dětí ve třídě mateřské školy
 • Znát příjmení svých učitelek v mateřské škole
 •  
 • Pojmenovat všechny prostory doma i v mateřské škole, u lékaře v obchodě, na nádraží apod. a znát jejich účel
 • Znát cestu z domova do mateřské školy a zpět, do obchodu, k lékaři
 • Znát a umět pojmenovat nejdůležitější budovy v okolí bydliště a školy, navštívit základní školu a radostně očekávat vstup do školy
 • Pohotově a správně reagovat na světelné signály, znát základní pravidla chování na ulici (rozhlédnout se před vstupem na vozovku, nezdržovat se na vozovce), znát dopravní značky pro chodce, uvědomovat zámožná nebezpečí na silnici
 • Poznat a postupně  se naučit používat dopravní prostředky, které se vyskytují v jeho okolí, naučit dítě nastoupit a vystoupit z dopravního prostředku, vést dítě k tomu, aby postupně umělo zakoupit a označit jízdenku
 • Pojmenovat a znát účel dopravních prostředků, rozlišovat je pole místa jejich pohybu (na zemi, ve vodě, ve vzduchu)
 • Sledovat práci dospělých, umět ji pojmenovat, vystihnout typické znaky pracovní činnosti, vědět, jakou práci vykonávají rodiče
 • Doplnit si znalosti o práci dospělých v rodině a okolí, pozorovat práci dospělých, upevňovat kladný vztah k práci, umět šetrně zacházet  s předměty, pozorovat činnost strojů při práci, seznámit se jejich funkcí a pomoci lidem
 • V přirozených situacích, při hrách, při seznamování s prostředím budovy řešit přiměřené problémové situace – najít východ, určit možné cesty (řešení), určit nejkratší
 • Poznat vlajku  České republiky, znát hlavní město ČR, umět poznat na obraze prezidenta ČR
 • Zapamatovat si až 5 pojmů, které byly před ním vysloveny (sluchová paměť), opakovat dvojverší, jednoduchou větu, souvětí, postupně rozšiřovat větu přidáváním dalších slov – dbát na přesné zopakování pojmů nebo děje krátkého příběhu po uplynutí 1 hodiny (dlouhodobá paměť)
 • Zapamatovat si až 5 pojmů z obrázku (zraková paměť), určit předmět, který na obrázku přibyl nebo zmizel a najít rozdíly mezi 2 téměř stejnými obrázky
 • Samostatně a tvořivě využívat různé hračky, konstruktivní hry a stavebnice, vytvářet složitější útvary podle předlohy i podle vlastní fantazie
 • Správně pojmenovat předměty denní potřeby, s nimiž přichází do styku, znát některé jejich vlastnosti a účel a určit základní materiál, ze kterého jsou vyrobené
 • Poznat a pojmenovat základní suroviny pro přípravu pokrmů, jejich původ
 • Umět rozlišit jídla zdravá a nezdravá, chápat nezbytnost vitamínů, mléčných výrobků, ryb pro lidské zdraví, osvojit si zdravé stravovací návyky, dodržovat pravidelný stravovací režim
 • Poznat a pojmenovat barvy a postupně rozlišovat jejich odstíny
 • Poznat a pojmenovat barvy a postupně rozlišovat jejich odstíny
 • Rozeznat a pojmenovat kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, umět najít tyto tvary na obrázku i v prostoru kolem sebe a umět je porovnat
 • Označovat rozměry a tvar předmětů (velké-větší-největší-kulaté-hranaté-špičaté)
 • Správně pojmenovat časová období (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc), postupně si osvojovat pojmy včera, dnes, zítra a roční období (jaro, léto, podzim, zima) a charakterizovat je 2-3 typickými znaky
 • Postupně umět vyjmenovat názvů dnů v týdnu
 • Rozlišovat charakteristické znaky počasí (je jasno, polojasno, zataženo, prší, sněží, hřmí, blýská se, bouřka, mrzne, duha), rozlišovat vítr (vánek, vichřice), rozlišovat stmívá se, zapadlo slunce, umět popsat, jaké počasí je právě dnes-nejméně 3 charakteristickými výrazy a nejméně 2 výrazy charakterizovat roční období, umět jednoduše vyjádřit, jak se mění příroda, ptáci, stromy, zvířata
 • Poznat  a správně pojmenovat alespoň 3 zahradní, 3 luční a 1 pokojovou rostlinu
 • Bezpečně rozlišit stromy listnaté a jehličnaté, správně pojmenovat alespoň 2 listnaté a 1 jehličnatý a znát plody některých stromů (šiška, kaštan, žalud) a keřů (šípek)
 • Poznat a pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a umět je rozlišit podle vzhledu, chuti, vůně (seznamovat děti s významem ovoce a zeleniny pro zdraví)
 • Vyjmenovat druhy jídla podle pořadí během dne a umět popsat, co obvykle jedí doma a v mateřské škole
 • Poznat, pojmenovat a rozlišit několik domácích a hospodářských zvířat a jejich mláďata, znát základní vlastnosti a užitek těchto zvířat
 • Poznat a pojmenovat některá volně žijící zvířata (zajíc, veverka, ježek, myš, žába), některé ptáky (holub, vrabec, kos), některý hmyz (mravenec, motýl, včela, moucha) a znát jejich typické znaky, hovořit o ochraně zvířat v přírodě
 • Pojmenovat části lidského těla a na svém těle ukázat různé detaily (noha-stehno, koleno, lýtko, chodidlo, prsty), které části jsou zdvojené, která je jenom jedna, vyjmenovat nejméně 5 částí hlavy, pojmenovat prsty na ruce, používat řadové číslovky (první-pátý)
 • Vyjádřit, co ho bolí a ukázat místo bolesti, chápat nutnost pomoci lékaře či zubaře, ukázněně se chovat u lékaře
 • Samostatně obratně si čistit zuby a cápat smysl péče o zuby
 • Znát základní pravidlo pro ochranu vlastního zdraví (správné stravování, dostatek vitamínů, vhodné oblečení, pobyt na čerstvém vzduchu, otužování, hygiena)
 • Uvědomovat si existenci nevyléčitelně nemocných a invalidních lidí ve společnosti, osvojit si ohleduplnost a schopnost zdvořile a ochotně nabídnout pomoc, stejně ochotně nabídnout pomoc, stejně ochotně nabízet pomoc starým lidem
 • Znát symbol pro označení invalidity
 • Pojmenovat jednotlivé druhy a části oblečení
 • Snažit  se správně vyslovovat hlásky, umět mluvit šeptem, potichu, hlasitě
 • Dobře  znát 4-5 říkadel a uplatňovat je při hře, umět je výrazně přednášek společně s ostatními
 • Pozorně   vyslechnout celou pohádku. poznávat hrdiny pohádek a jejich vlastnosti
 • Volně  reprodukovat jednoduchý děj pohádky a pokusit se o jednoduchou dramatizaci s vystižením charakteru postav  a zvolit vhodné oblečení a obutí podle počasí a podle rúzných příležitostí
 • Postupně rozlišovat pravou a levou stranu vzhledem k vlastní osobě i vzhledem k jinému objektu
 • Znát z vlastní zkušenosti vlastnosti písku, kamene, půdy, sněhu, ledu, vody a umět je správně rozlišit
 • Rozpoznávat různé materiály (papír, textil, sklo, dřevo, kov, plast), umět je charakterizovat pomocí několika vlastností a na příkladech určit užití
 • Znát a uvědomovat si nebezpečí ohně, elektrického proudu, nebezpečí na vozovce, nebezpečí možné otravy léky a nebezpečí od neznámého člověka
 • Rozhodnout o pravdivosti a nepravdivosti tvrzení, postupně i v náročnějších formulacích, poznat nesmysl na obrázku
 • Popisovat vzájemnou polohu dvou objektů pomocí příslovců místa (hned před, hned za, d, nad, vedle, mezi, vpřed, blíž, dál) i polohu objektů vzhledem k vlastní osobě, užívat termín první-poslední
 • Řadit předměty a objekty podle velikosti (délky, šířky, výšky)
 • Znázorňovat cesty v rovině, vyhledávat krátké a dlouhé, řešení labyrintů a postupně složitějších úkolů
 • Používat číselnou řadu do 6 (event. 10) prvků, určovat více, méně, stejně, znát řadové číslovky

Jazykový vývoj

Cílem jazykové výchovy u dětí předškolního věku je osvojení základu spisovného jazyka v hovorové podobě. Koncem předškolního období má být dítě schopné souvisle, správně a srozumitelně se vyjadřovat a dorozumívat se s dětmi i s dospělými. Pro úspěšnost jazykové výchovy je nezbytné působit na dítě v řečovém projevu výchovně doma i v MŠ.

 • Systematicky rozšiřovat slovní zásobu dítěte o slova označující předměty, jevy a činnosti, s kterými přichází bezprostředně do styku, ale i o slova, kterými dítě vyjadřuje své představy, myšlenky, city a přání
 • Vést děti k významově přesnému pojmenování známých předmětů, jevů, činností a vztahů mezi nimi
 • Rozvíjet poznávání a užívání dvojice slov významově protikladných, slov souzvučných stejné formy, ale různého významu a slov nestejně znějících, ale stejného významu
 • Vést ke stále častějšímu užívání všech slovních druhů aniž by tím utrpěla přirozenost dětského projevu
 • Věnovat náležitou pozornost a péči správné výslovnosti a výraznosti řeči, ve spolupráci s logopedem usilovat  o to, aby většina dětí dosáhla před vstupem do základní školy správné výslovnosti všech hlásek

Dítě by mělo umět:
 • Aktivně a přirozeně navázat řečový kontakt s ostatními dětmi a dospělými
 • Správně dýchat při řeči, zpěvu a pohybových činnostech
 • Umět rozkládat slova na slabiky (využít rytmizace), určit první a poslední slabiku, rozkládat slova na hlásky, určit první a poslední hlásku
 • Správně vyslovovat postupně včetně hlásky a hláskové skupiny, umět rozlišit hlásky na začátku a později i na konci slova a před vstupem do základní školy dosáhnout správné výslovnosti, intonace, hlasitosti, tempa řeči, správného kladení větného a slovního přízvuku
 • V souvislém řečovém projevu používat rozvité věty a postupně jednoduchá souvětí
 • Vytvořit opaky-protiklady a zdrobněliny, rozpoznat význam slov souzvučných a nalézat další výrazy pro slova stejného významu
 • Rozlišit čtený text s citovým zabarvením a zopakovat a předvést věty s citovým zabarvením (smutně, vesele, rozzlobeně)
 • Rozumět vtipu, chápat význam humorného textu, vymyslet hádanku, chápat a utvořit jednoduchý rým
 • Správně používat předložky, slovesa a skloňovat podstatná jména, užívat správný slovosled
 • Umět odvodit množné číslo z jednotného (jeden pán-dva páni) a opačně (dva domy-jeden dům)
 • Učit se v dialogu klást otázky a respektovat mluvčího
 • Přednést 6-8 říkadel a využívat je při hrách
 • Výrazně a kultivovaně přednést básničku
 • Soustředěně poslouchat a vnímat čtený text, postupně umět porovnávat hrdiny pohádek a jejich vlastnosti, všímat si rozdílů mezi nimi
 • Na postavičkách z klasických pohádek se učit chápat mezilidské vztahy
 • Vystihnout základní charakterové vlastnosti hrdinů televizních pohádek a hovořit o nich
 • Reprodukovat myšlenkově složitější text pohádky čtené nebo zfilmované a porozumět mu
 • Vypravovat krátký příběh podle obrázků, vypravovat vlastní zážitek
 • Samostatně předvést dramatizaci pohádky, pohybově vyjádřit prožitek i náladu, pohybově i slovně charakterizovat postavu, určit kladné a záporné hrdiny
 • Na základě volné improvizace s loutkou (hračkou, předmětem), samostatně zahrát krátkou hříčku
 • Samostatně dramaticky dořešit nedokončený příběh nebo pohádku (podněcovat děti k hledání různých způsobů řešení)
 • Samostatně vyprávět děj podle obrázkového seriálu
 • Vnímavě poslouchat příběh s dětským hrdinou, umět porovnávat situace z příběhu s vlastními zážitky

Tělesný vývoj

Cílem tělesné výchovy v předškolním období je připravit zdravé tělesně zdatné a pohybově schopné dítě, odolné a otužilé, které má všechny předpoklady pro úspěšný nástup do základní školy.
Úkolem předškolní tělesné výchovy je podporovat správný růst dítěte, správné držení těla správnou chůzi, vypěstování základních pohybových dovedností, hygienických návyků a s nimi souvisejících poznatků o zdraví.
Proto je nezbytné dbát na pravidelné každodenní cvičení, rozhýbání a posilování svalstva celého těla v rozsahu 10-20 minut.
Neopomenout dechová cvičení-nádech při pohybu (paží), výdech při návratném pohybu s vyslovením hlásky (šš, áá, hú). Nádech, zadržet dech, dlouhý výdech. Dbát na provedení nádechu nosem. Zvládnout při relaxaci vědomé uvolňování celého těla, uvolňování končetin vytřásáním.
Klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku-nejméně dvě hodiny (důvodem pro vypuštění pobytu venku jsou mráz pod -10°C, prudký déšť, vichřice, eventuálně smog.
V následujícím textu je uvedena chůze, běh, skok, lezení, házení a chybí plavání, sáňkování a lyžování. Tyto aktivity je nutné rozvíjet podle možností rodiny a mateřské školy.
V pohybových hrách vést děti k radostnému a pohotovému procvičování obratnosti, rychlosti a postřehu.
Dbát na bezpečnost, varovat děti před možným nebezpečím způsobeným úrazem, otravou, ohněm, elektrickým proudem, dopravním prostředkem či neznámým člověkem.
Vzhledem k růstovým zvláštnostem dětí ve věku do šesti let nejsou přípustné cviky jako: kotoul vzad, prostý vis, vzpor, přetahy, hluboké bederní záklony (až do mostu), široké stoje rozkročné (až do provazu), skoky na tvrdou podložku, seskok do hloubky větší, než je míra od pasu dítěte na doskočiště.

Dítě by mělo umět:

Chůze

 • Zvládnout chůzi se správným držení těla, umět chodit po šikmé a zvýšené rovině se změnami délky kroku
 • Zvládnout chůzi v prostoru mezi překážkami, s překračováním překážek-samostatně i v zástupu
 • Zvládnout plynulou chůzi po schodech i ve dvojicích-bez držení
 • Provádět výstupy a sestupy na přiměřeném nářadí (žebřík, štafle, ribstol)
 • Stoj na jedné noze-holubička (s výdrží min. 5 s)
 • Samostatně rytmizovat čtvrťové i osminové doby

Běh

 • Zvládnout běh za vedoucím dítětem (ve dvojicích, trojicích, v zástupu, v kruhu) určeným směrem i se změnami směru podle povelu, dobře se orientovat v prostoru
 • Střídat běh a chůzi na zvukové a světelné signály (ve spojení se signály dopravními)
 • Zvládnout vybíhání z dané mety, běh o závod z vysokého startu na 20 m(10 s), start z různých poloh

Skok

 • Zvládnout skoky snožmo s přípravou na odraz, hmity podřepmo na místě i s výskokem
 • Poskoky v dřepu, skoky jednonož a skoky do stoje rozkročného, přeskoky nízkých překážek plynule za sebou v chůzi i v běhu
 • Skok do výšky z místa i s rozběhem
 • Seskoky z vyšší roviny (výška pasu dítěte) bez dopomoci na měkkou podložku
 • Výskok s rozběhem na překážku
 • Krok poskočný z místa i běh poskočný v daném rytmu
 • Skok do dálky z místa i s rozběhem - závodně
 • Otáčení kolem osy skokem

Lezení

 • Lézt v podporu dřepmo v rovině na zvýšené ploše, vzad, stranou a po „třech“ (jedna paže nebo noha zdvižená)
 • Plazení po břiše i na zádech pod nízkou překážkou, po rovné i šikmé lavičce
 • Kotoul vpřed bez dopomoci-opakovaně

Házení

 • Vyhazovat míč do výšky pravou, levou i oběma rukama na cíl a do dálky horním obloukem
 • Přihrávat obouruč ze vzpažení větším míčem
 • Házení míčem na zem s chytáním

Pracovní rozvoj

Cílem pracovní výchovy je probuzení zájmu dítěte o pracovní činnost vlastní i ostatních lidí, rozvíjet pracovní činnost vlastní i ostatních lidí, rozvíjet pracovní schopnosti dítěte, vést je k trvalé pracovní aktivitě, která  odpovídá možnostem a schopnostem dítěte.
Úkoly pracovní výchovy plní dítě během celého dne, zpočátku pod dohledem, postupně se stále více osamostatňuje a to zejména v sebeobsluze a v jednoduchých úklidových pracích.
Pracovní výchova prolíná a prostupuje úkoly rozumové výchovy, estetické, tělesné i mravní. Zahrnuje zejména oblast sebeobsluhy,  úklidové práce, práce s materiálem, přírodninami, sestrojování, práce pěstitelské a chovatelské, práce v přírodě (úklid a ochrana životního prostředí).
Úkolem rodičů a pedagogů je rozvíjet pracovní aktivitu a zručnost, rozvíjet fantazii při práci s různým materiálem, pracovní aktivitou podporovat vůli, cílevědomost, soustředěnost a sebeovládání.

Dítě by mělo umět:
 • Samostatně se umýt, učesat, používat záchod, toaletní papír a splachovací zařízení
 • Samostatně používat kapesník
 • Samostatně se obléknout, svléknout včetně zapínání a rozepínání oděvu (dbát na úpravu zevnějšku), skládat a ukládat oblečení, botičky a další věci na určené místo včetně uložení lůžkovin
 • Samostatně se obout, vyzout, zavázat tkaničky na kličky a rozvázat
 • Používat celý příbor
 • Správně umístit celý příbor na stůl a postupně umět prostřít na stůl (podložku, příbor, ubrousek, misku, skleničku), podílet se při přípravě výzdoby stolu při svátcích, oslavách
 • Skládat papír podle pokynů, dodržet přesný postup při skládání, samostatně nalepovat a stříhat  papír nebo textil
 • Rozvíjet samostatnost, zručnost, fantazii a uplatnit ji při vyváření složitějších staveb z písku a z hlíny
 • Pomáhat při péči o květiny v bytě a rostliny v zahradě i v přírodě

Mravní a citový vývoj

Bohatý citový život v předškolním období je základem pro to, aby si dítě osvojilo potřebné prvky morálky a dovedlo žít ve společnosti druhých.
Mělo představy o žádoucím a nežádoucím chování.
Mravní výchovu lze členit do okruhů: vztah dítěte k vlastní osobě, vztah k druhým a kolektivu, utváření charakterových vlastností.
Úkolem prvního okruhu je samostatnost dítěte v sebeobslužných činnostech a rozvoj osobností dítěte, jeho smělost ve společenském styku.
Úkolem druhého okružuje vést děti k aktivnímu zapojování se do společných činností, k podřizování se požadavkům kladeným na celou skupinu.
Podporovat navazování kontaktů dětí s jejich vrstevníky, rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce a pomoci při různých činnostech.
Zdůvodňovat a vyžadovat dodržování pravidel kolektivního chování.

Dítě by mělo umět:
 • Samostatně splnit i náročnější úkol a zhodnotit výsledky vlastního jednání (co jsem udělal dobře, co špatně)
 • Projevovat přim různých činnostech samostatnost, rozhodnost, nebojácnost, vytrvalost, otevřenost, pravdomluvnost, ohleduplnost, čestnost, soucit s někým
 • Vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování (pozdravit, rozloučit se, přivítat se, blahopřát při různých příležitostech, umět věnovat  dárek, přát dobrou chuť před jídlem, dobré ráno, dobrou noc, odpovědět na otázku)
 • Trpělivě překonávat překážky
 • Udržovat pořádek ve vlastních věcech, uklízet hračky, zajímat se o práce vykonávané doma i v MŠ a pomáhat podle svých možností
 • Rozvíjet zájem dětí o práci, pěstovat kladný vztah ke školní práci, zejména smysl pro povinnost, odpovědnost, pracovitost, dokončení započaté práce, pomoc druhým  a vážit s výsledků práce

Estetický rozvoj

Estetická výchova účinně pomáhá formovat osobnost dítěte, působí na všechny sféry dětské psychiky.
Cílem estetické výchovy je vypěstovat u dítěte schopnost a potřebu estetického prožitku i dovednost estetického sebevyjádření.
Estetickou výchovu členíme na hudební, výtvarnou a literární.
(znalosti a dovednosti z literární výchovy jsou uvedené ve sloupci rozumového rozvoje).

Hudební a pohybový projev

Dítě by mělo umět:
 • Zpívat  samostatně v menších skupinách i sólově, pohotově reagovat na dirigentská gesta (kdy začít, skončit, zpívat silně)
 • Rozumět slovním podnětům vztahujícím se ke zpěvu (nahoru-dolů, výše-níže)
 • Zpívat v rozsahu 5-6 tónů
 • Zazpívat 4-5 říkadlových melodií a 5-8 písní výrazně, přiměřeně intonačně čistě, rytmicky a dynamicky správně
 • Poznávat další méně známé hudební nástroje a rozlišit je podle poslechu
 • Vyjádřit hudbu přirozeným, dětsky kultivovaným pohybem, vyjádřit stoupání nebo klesání melodie, náladu skladby, změnu tempa rytmu
 • Poznat známé písně a skladby podle melodie
 • Rozlišit pochod, tanec, ukolébavku, hudbu veselou, smutnou, slavnostní

Výtvarný projev

 • Vést děti k estetickému vnímání a uspořádání prostředí, ve kterém žijí
 • k výtvarnému vyjádření využívat různé materiály (písek, hlína, -větvičky, kamínky, kůra stromů, plody, plastové láhve, obaly)
 • z vytrhaných či vystříhaných kousků barevných papírů či textilu seskupovat kompozice v podobě lidí nebo zvířat, nalepovat je (koláže)

Kreslení

Dítě by mělo umět:
 • Znázornit charakteristické rysy lidské postavy (dospělý, dítě, ježibaba), náladu (smích, pláč), prostředí a děj
 • Znázornit charakteristické rysy zvířat v různých pozicích a v pohybu se vztahem k přírodě i s pozadím
 • Výtvarně charakterizovat dopravní prostředky, pohádkové postavy, složitější dějové situace z okolí a z přírody
 • Kreslit plynulým s odvážným grafickým pohybem bez křečovitosti různorodým materiálem
 • Ovládat správné držení ve správném sklonu
 • Graficky zaznamenávat pohyb vycházející z dlaně a prstů
 • Obloučky obrácené nahoru a dolů, vlnovky, ležaté osmičky

Malování

 • Zdokonalovat techniku malby, umět si rozvrhnout děj na ploše, zvolit správný druh štětce malovat pozadí
 • Detailněji znázornit prostředí, děj, volit barvy podle atmosféry a nálady obrázku
 • Rozfoukávat barevné skvrny brčkem, hledat podobu ve vzniklém tvaru

Modelování

 • Zpracovat větší kus modelovací hmoty při realizaci složitějšího námětu s vystižením charakteristiky tvaru lidského i zvířecího těla, jeho detailů v různých pozicích i pohybu
 • Vymodelovat složitější dějovou situaci
 • Používat špachtli a podložku a vyhlazovat spoje

MŠ Hrob © 2017